3. Talaj lefedettség

Míg a talajborítás jellemzésekor azt határozzuk meg, hogy milyen típusú növények takarnak egy adott területet, a lefedettség azt jelenti, hogy ezek körülbelül a földterület mekkora részét takarják, vagyis mekkora területet borítanak fák, fű, zöldségek vagymulcsozott talaj.
A talajlefedettség meghatározása pontosabb információt nyújthat a növények növekedését befolyásoló fontos sajátosságokról, például hogy mennyi napfény éri a növényt, milyen nedves a talaj, milyen relatív hőmérséklet várható,vagy milyengyorsan szárad ki a vizes talaj felszíne.

A talaj lefedettség megfigyelése és megbecslése

Készítsen fényképet a szenzor percellájáról madártávlatból, hogy meg tudja becsülni azt, hogy mekkora területet fednek le a talajborítás egyes rétegei. Azt fogja megbecsülni, hogy a termesztési időszak során az egyes rétegek összesen mekkora területet fednek le. A becslése csupán egy megközelítő érték lesz. Ha zöldséget termeszt,tapasztalhatta már, hogy a tényleges lefedettség -a növénnyel fedett terület nagysága -az év folyamán jelentősen változhat.

A lefedettséget minden felszínborítottsági osztályra (rétegre) külön kell megbecsülni. Ha a talaj borítása összetett, vagyis kettő vagy több talajborító elem fedi, ezek átfedésben is lehetnek egymással. Példáula fák alatt növő bokrok együtt borítják a talajt, míg a zöldségek és az alattuk elterített mulcs –madártávlatbólnézve-szintén közös takaróréteget képeznek.

A lefedettség becslést legegyszerűbbena szabadban teheti meg.Nézzen az ég felé egy a talajra merőlegesen tartott papír hengeren keresztül(állva, térdelve vagy fekve). Lát leveleket és ágakat? Ha igen, akkor Ön éppen egy növényekkel lefedett ponton áll. Meg is fordíthatja a módszert úgy, hogy a földre tekint, és megvizsgálja, hogy egy adott területet milyen növények takarnak. Ha egy adott földterületen kellő számú vizsgálatot tett(reprezentatív mintavétel), összevetheti az egyes megfigyeléseket, és megkapja a terület becsült lefedettségét. A kutatók is eztaz eljárást használják, ugyan kifinomultabb eszközökkel és egy világos mintavételi terv szerint, de az alapeljárás megegyezik.

A person looking at the ground and then the sky through a rolled up paper tube
Estimating canopy cover   © Gerid Hager

Egy kisebb parcella lefedettségét szemrevételezéssel is meghatározhatja az alábbi ábrák segítségével. Minden ábra egy adott százalékú lefedettséget jelenít meg képzeletbeli madárperspektívából, hasonlóan azokhoz a fotókhoz, amelyeket az űrből készítenek egy adott földterületről. Vagy fordított helyzetben, amikor a talajról felfelé tekint pontosan függőleges irányba.

Scale for assessing canopy cover © University of Dundee/GROW

Az emberi nézőpontnak azonban mindig van egy adott szöge, így spciális eszközök nélkül, csak bizonyos trükkök segítségével tudunk megfelelően pontos becslést végezni.

  • Használhat online műholdfelvételeket a számítógépén vagy okostelefonján (műholdképpel ellátott internetes térképeket), amelyek segítenek a madártávlati kép elkészítésében. Keresse meg az Ön helyzetét a térképen, és határozza meg a percellája területét és lefedettségét. Ez a módszer nagy méretű, fákkal és bokrokkal borított parcellák (pl. szőlőültetvény, gyümölcsös) esetében működik jól.
  • A talaj színét szemügyre véve szintén jobb képet kaphatunk a fák és cserjék lefedettségéről. Ez azonban csak akkor működik, amikor a nap magasan van, ideális esetben pontosan a növények fölött (a napsugarak beesési szögemeredek). Ha a nap sugarai kisebb szögbenesnek a növényekre, az árnyék félrevezető lehet, így ez a módszer kizárólag nyáron és déltájban alkalmazható jól. Az egyenlítőhöz közeli helyeken a módszer délben,egész évben használható.
  • Több különböző pontról is szemügyre veheti a kiválasztott földterületet, így különböző szemszögből is megvizsgálhatja a lefedettséget. Változnak a becsült értékei attól függően, hogy hol áll? Változnak a becsült értékei attól függően, hogy mely napszakban vizsgálja a területet? Ha ketten végzik a megfigyelést, mindkettenugyanazokat a becsült értékeket kapják?
  • Vegye figyelembe azt is, hogy szemrevételezéssel történő felmérés során az emberek hajlamosak alábecsülni a lefedettséget, főleg egy nagyobb terület esetén. Nem várjuk el, hogy pontos becslést végezzen, csak aztkérjük, hogy mérje fel milyen lefedettségi kategóriába esik a területe. Mindezen lépések segítenek csökkenteni a hibás becslés, hibás adatok valószínűségét.Kérjük, becslését ezek figyelembevételével végezze el, és próbálja elkerülni az emberi tévedésből adódótúlzástvagy alábecslést.

Az ábrákhasználata

A legpontosabb százalékszám kiválasztása érdekében először zárja ki azokat, amelyek a legvalószínűtlenebbek. Majd mérlegelje a fennmaradó lehetőségeket, és válassza ki a végleges, a becsléséhez legközelebb esőábrát. Az alábbi példák segítenek a lefedettség megbecslésében.

Olajliget

Fenyőerdő

Legelő

Szőlőültetvény

A szőlőültetvények szabályosan ismétlődő mintázatot mutatnak: minden szőlősort egy-egy fűsáv vesz közre. Ez esetben megpróbálhatja megbecsülni a mintázat egy-egy elemének (egy szőlősornak, egy fűsávnak) a lefedettségét, majd ezt az egész szőlőültetvényre kiterjesztheti. Ha megvizsgáljuk a szőlősorokat, valamint a füves részt, viszonylag tisztán látszik, hogy a terület kevesebb,mint negyedét, de nagy valószínűséggel több,mint 10%-átszőlő borítja. A fű borítási aránya >91%. Aszőlőültetvény jó példa arra is,hogymennyire félrevezető lehet az árnyék. Ősszela nap sugarai alacsony szögben esnek a talajra, ami így árnyékot vet, az árnyékkal borított területpedignagyobb, mint a tényleges (vertikális)talajborító elem.

Next: A lejtő típusa és helyzete >

Updated on 14th November 2018

Related Articles